• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

S.A.C.M.R.

Een goede wisselwerking tussen ouders en leerkrachten is voor een goede ontwikkeling van het kind van groot belang. Als ouders en leerkrachten duidelijk en consequent zijn ten aanzien van het kind, voelt een kind zich veilig en dan presteert het op zijn best.
Leerkrachten die zich gesteund weten door de ouders, werken plezieriger met het kind.
In gesprekken met ouders en leerkrachten, in gesprekken met ouders en directie en tijdens klassenavonden en algemene ouderavonden stellen we de inbreng en mening van de ouders erg op prijs. Deze hebben we nodig om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Er zijn ouders lid van de schooladviescommissie (S.A.C.), de medezeggenschapsraad (M.R.) en de ouderraad (O.R.).
De M.R., de S.A.C., de O.R., ouders en leerkrachten en directie zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school.


In de M.R. hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. In de GMR van de Bisschop Möller Stichting zijn wij momenteel niet vertegenwoordigd.
Via de medezeggenschapsraad hebt u als ouders inspraak in de gang van zaken op uw school, want de M.R. mag over allerlei zaken die van belang zijn meepraten, adviseren en meebeslissen. Denkt u daarbij aan: Vakantierooster, jaarplan, schoolontwikkeling etc.
De laatste jaren vergaderen de MZR en schoolcommissie samen als SACMR.
 
Leden van de SACMR:
Titia van der Kooij, voorzitter (MR ouders)
Renzo de Rooij (MR ouders)
Mirjam Gerritsma (MR personeel)
Lieke van As (MR personeel)
Paulien Stollmeyer (SAC)
Manon de Jong (SAC)
Sijtske Deinum (SAC)
Anne Ferkinghoff (SAC)


 
Contact: sacmrsintmartinus@gmail.com

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl