• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

KATHOLIEKE IDENTITEIT

De R.K. Daltonschool St. Martinus is een katholieke school. Dat betekent, dat we ons geïnspireerd voelen door Jezus van Nazareth. Zijn persoon, zijn wijsheid en zijn levensopvatting spreken ons aan. Daarover vertellen wij, niet dogmatisch of moraliserend, maar inspirerend en bemoedigend.

Er zijn ook kinderen bij ons op school met een andere godsdienstige achtergrond en kinderen uit gezinnen, waar godsdienst niet of weinig ter sprake komt. We zijn er voor ieder kind, ongeacht zijn / haar religieuze achtergrond. We vertellen uit de bijbel en laten kinderen vertellen over hun godsdienstige ervaringen. We luisteren daar graag naar en leren de kinderen met respect naar anderen te luisteren. We laten ze kennismaken met de tradities van de Katholieke Kerk.

Zo hopen we te komen tot een houding van tolerantie en respect t.a.v. ieders levensbeschouwing.

Alle kinderen doen mee aan de lessen en vieringen op godsdienstig gebied onder schooltijd. We verwachten van de ouders een positieve houding t.o.v. onze invulling van de katholiciteit van onze school.

Opnieuw definiëren

De katholieke basisscholen hebben een eigen sfeer, een eigen cultuur, een eigen identiteit. Woorden vinden voor de katholieke identiteit is geen vanzelfsprekende zaak. Tijden veranderen, mensen veranderen, taalgebruik verandert. De begrippen die we vroeger hanteerden, zijn in deze tijd soms onduidelijk.

De Bisschop Möller Stichting wilde de identiteit opnieuw definiëren; om opnieuw woorden te vinden voor wie we zijn en voor wie we willen worden. Om nieuwe woorden te vinden voor de dialoog met ouders, kinderen, leerkrachten, de buitenwereld.
De totstandkoming van de “Vormende Identiteit” is een gezamenlijke zoektocht geweest; van verschillende groepen mensen. Er is ook gekeken waar we vandaan komen. Het katholieke basisonderwijs is geworteld in de katholieke traditie. En zo kwamen we op de driedeling: waar komen we vandaan, wat vinden we van grote waarde en hoe gaan we verder naar de toekomst.
Hierna volgt op basis van voornoemde publicatie een korte beschrijving van de wijze waarop onze school haar katholieke identiteit ziet en wenst vorm te geven en uit te dragen. 
De brochure “Vormende Identiteit” is op de website www.bisschopmollerstichting.nl te downloaden.

Band met de parochie

Wij hebben goede contacten met de katholieke parochie in Makkum, de St. Martinusparochie. We vieren de kerkelijke feesten Kerstmis en Pasen in school in de hier voor speciaal georganiseerde vieringen. Pastor Nelleke ten Wolde assisteert ons hierbij. In de adventperiode en tijdens de veertigdagentijd bereiden we ons in school voor. De parochie helpt ons hierbij. Een paar keer in het schooljaar zal pastor ten Wolde ook de klassen bezoeken. Op onze beurt besteden we aandacht aan de Vastenaktie.


Het gehele schooljaar zoeken we samen naar zinvolle en gezamenlijke projecten.

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl