• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

LEERLINGENZORG

De Intern Begeleider zorgt dat de zorg aan de kinderen goed georganiseerd is en uitgevoerd wordt. Bij de IB-er kunnen ouders en leerkrachten terecht met hun vragen over kinderen, die problemen ondervinden ten aanzien van gedrag en/of het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden.
Voor de leerkrachten is er een spreekuur en zijn er leerlingenbesprekingen in teamverband gepland gedurende het hele schooljaar. Als het nodig is wordt er extra hulp gegeven aan een kind.

Deze hulp kan op verschillende manieren plaatsvinden:
1. het kind krijgt extra hulp in de groep van de groepsleerkracht;
2. het kind krijgt buiten de groep hulp van de remedial teacher in een klein groepje of individueel;
3. kinderen helpen elkaar.

Als er speciale gedrags- en/of leerproblemen zijn, wordt dit altijd besproken met de ouders. Op voorstel van de leerkracht en na schriftelijke toestemming van de ouders, kan een kind worden aangemeld bij de consultatieve leerlingbegeleiding (CLB).

Uit het overleg tussen de leerkracht en de CLB-er kan het volgende voortkomen:
• een andere aanpak in de klas;
• extra onderzoek indien nodig;
• contact met de CLB-er en de ouders;
• eventueel aanpassing van de leerstof;
• doorverwijzing naar andere instanties.
De ouders worden op de hoogte gehouden van de resultaten van de gesprekken tussen de CLB-er en de leerkracht.

Soms is het voor een kind beter dat hij/zij naar een speciale school voor basisonderwijs gaat.
De stap van onze school naar deze school verloopt via een vastgestelde procedure (vastgelegd in het ondersteuningsprofiel). Ouders kunnen hierover op school verdere informatie krijgen.

Extra hulp aan kinderen
Soms leidt een achterstand in het leren tot problemen. Wij proberen er voor te zorgen dat kinderen niet buiten de boot vallen. 

Om ontwikkelingen van kinderen te volgen en vroegtijdig problemen te signaleren, gebruiken we de volgende instrumenten:
• observaties van de leerkrachten;
• de toetsen in de methode;
• Cito taal en rekenen groepen 1 en 2 in januari en juni;
• de Cito-toetsen t.a.v. technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen twee keer per jaar 
   voor de groepen 3 t/m 8 in januari en juni;
• de CITO eindtoets basisonderwijs in februari;
• protocol leesproblemen en dyslexie in de groepen 1 en 2;
• groep 2 voorbereidend rekenen en lezen in januari;
• groep 3 de signaleringstoetsen van de leesmethode;?
• Voor alle groepen screenen we twee keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling met de volgsystemen van de Kanjertraining;
• logopedische screening 5-jarigen in oktober/november;
• bezoek aan GGD schoolarts in groep 7;


Per kind bekijken we wat het plan van aanpak wordt. Dit is altijd in overleg met de intern begeleider. U wordt hier altijd van op de hoogte gehouden.

In enkele gevallen is externe hulp mogelijk.

Zorg aan meer begaafde leerlingen
We werken met ABC-taken. Kinderen die in hun methodetoetsen minstens 90% goed maken en op de CITO toetsen een hoge B of A score halen, komen hiervoor in aanmerking.

Kenmerkend voor deze leerlingen is dat ze de basisstof al goed beheersen. Extra uitleg en oefening is niet meer nodig. Dit is demotiverend en zorgt voor verveling. We willen deze kinderen extra uitdagen, gemotiveerd houden en blijven zorgen voor vooruitgang.

De basisstof wordt beperkt tot een minimum. De extra stof wordt aangevuld met de methode “Levelwerk”. Deze methode is ontwikkeld door experts op het gebied van hoogbegaafdheid. Kinderen werken met extra verrijkende opdrachten op het gebied van wiskunde, vreemde talen, ruimtelijk inzicht, wereldoriëntatie, enz. Eenmaal per week hebben deze kinderen een moment met de leerkracht om de vorderingen hierin te bespreken en te plannen. 


Projectgroep
Dinsdag 13 september '16 start weer, onder begeleiding van juf Sjoukje Dijkstra, de project groep. Juf Sjoukje zal 1 keer in de 2 weken de leerlingen uit de project groep begeleiden.

De project groep werkt op dinsdag van 9.15 tot 14.15 uur in projectvorm aan een bepaald thema. De manier van werken doet een beroep op verschillende leervaardigheden en komt tegemoet aan de extra uitdaging die deze kinderen nodig hebben.

Het plaatsen van kinderen in de project groep gebeurt zo zorgvuldig mogelijk. Waar kijken we naar:

- Leerresultaten in de groep

- Leermotivatie

- Leerhouding

- Screening d.m.v. de SI-DI (hieronder een uitleg)

Een vragenlijst die door de leerkrachten t.a.v. begaafdheid wordt gehanteerd. Si Di staat voor: Signalering Diagnostisering). In deze signalering wordt gekeken naar aspecten die te maken hebben met een ontwikkelingsvoorsprong op leeraspecten (o.a. denkstappen, geestelijk vroegrijp, creatief denken) en aspecten die te maken hebben met het zelfbeeld, omgang en leervermogen.

- In overleg met leerkracht, Iber en projectgroep coördinator, worden kinderen in de projectgroep geplaatst.

De project groep bestaat uit twee groepen. Kinderen uit de groepen 6-7-8 en kinderen uit de groepen 4-5. Later dit jaar zullen we kinderen uit de groep 3 toevoegen.

In de groep 1-2 wordt juf Mirjam begeleid door juf Sjoukje om ook in deze groep te kijken of er mogelijkheden zijn om op een andere manier de projectgroep vorm te geven.Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met de directeur of intern begeleider.

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl