• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

VERLOF AANVRAAG

Verlofaanvraag

Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Dit betekent dat uw kind iedere dag naar school moet. Als een kind verhinderd is wegens ziekte, verwachten wij dat u dit zo snel mogelijk - voor schooltijd - meldt. Als u vrij wilt vragen voor uw kind, dient u dit schriftelijk, door middel van een formulier, aan te vragen bij de directeur.

Voor vrij vragen zijn regels opgesteld door de gemeente en geldt de leerplichtwet. U kunt deze regels bij de directeur krijgen. Als een leerling niet op school komt zonder opgaaf van reden, neemt de school dezelfde dag nog contact op met de ouders.

Tijdens toetsweken wordt geen vakantieverlof toegekend. In de planner op de middenpagina van de schoolgids vindt u de toetsweken. Regelgeving verlofaanvraag

Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 11g van de (herziene) Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient bij voorkeur minimaal een maand van tevoren of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
d. bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
f. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Vrijaf in verband met gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen:
Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 11 g van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient, bij voorkeur minimaal een maand van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Delft te worden voorgelegd. Als u niet in staat was deze vrijstelling van tevoren aan te vragen, dient u binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen hiervan aan de directeur mede te delen.

Relevante stukken als een verklaring van een arts, een sociale instantie of andere deskundige, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden, meesturen.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.
 

Download hier het formulier voor verlofaanvraag 

 

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl